Polityka prywatności strony
zrolowani.com

Informacje ogólne.

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w sklepie internetowym (dalej jako „Sklep Internetowy”) www.zrolowani.com. Administratorem Sklepu Internetowego jest Rafał Mikołajczyk prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, pod adresem ul. Zdrowa 80/82, 42-271 Częstochowa, NIP: 5732666020, REGON: 525998696.

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu Internetowego dokłada starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących naszego Sklepu Internetowego www.zrolowani.com.

Stosujemy odpowiednie środki techniczne, programistyczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, szczególnie zabezpieczając dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe.

Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Rafał Mikołajczyk, ul. Zdrowa 80/82, 42-271 Częstochowa, NIP: 5732666020, REGON: 525998696. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: kontakt@zrolowani.com
 • poczty tradycyjnej: ul. Zdrowa 80/82, 42-271 Częstochowa
 • telefonu: +48 883 220 696

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie, gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

 • potrzebne do wypełnienia formularza zamówienia, obsługi historii Twojego zamówienia, reklamacji – potrzebujemy i zbieramy takie dane jak: Twoje imię i nazwisko, adres do wysyłki, adres mailowy, numer telefonu tj. niezbędne dane do prawidłowej realizacji Twojego zamówienia oraz niezbędnych danych do informacji o statusie Twojego zamówienia oraz ich historii;
 • o przeglądanych stronach naszego Sklepu Internetowego, przetwarzamy także dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w naszym e-sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie podstron naszego e-sklepu, dane systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz adresu IP;
 • osobowe dotyczące Twojej aktywności w naszym e-sklepie tj. ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego.

Kategorie odnośnych danych osobowych.

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnie danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym;
 • dane dotyczące zamówień w Sklepie Internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek prawidłowego świadczenia usług przez nasz Sklep Internetowy.

Czas przetwarzania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, oraz usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe zostaną usunięte kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę oraz po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów realizacji i rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Sklep Internetowy, jak np. identyfikacja parametrów historii zamówienia – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Odbiorcy danych osobowych.

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • uprawnionym do tego organom państwowym, jeżeli się o to do nas zwrócą (prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK) oraz współpracującym dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszego Sklepu Internetowego np. w celu realizacji zamówienia, zależne to jest od uzgodnień i umów, które określają cele przetwarzania w/w danych.

Osoba której dotyczą dane osobowe ma prawo do:

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (które dane osobowe są przetwarzane lub ich kopii), sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych, które dostarczył administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • cofnięcia każdej wyrażonej administratorowi danych osobowych zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO).

Masz prawo uzyskania od Administratora informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres kontakt@zrolowani.com.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres kontakt@zrolowani.com.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO).

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres kontakt@zrolowani.com.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres kontakt@zrolowani.com

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres kontakt@zrolowani.com.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

Masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres kontakt@zrolowani.com

Prawo do cofnięcia zgody.

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres kontakt@zrolowani.com lub skorzystaj z odpowiedniej funkcjonalności na stronie www.zrolowani.com.

Skarga do organu nadzorczego.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

Pliki „cookies”, Polityka Cookies.

Informacje ogólne.

Niniejsza polityka plików cookies i podobnych technologii Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz Aplikacji w zakresie działania i stosowania plików cookies lub podobnych technologii.

Podczas przeglądania stron Sklepu Internetowego www.zrolowani.com są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo.

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies”.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia;
 • cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele:

Wykorzystujemy także pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA;
 • określania profilu Klientów – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA;
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com przez Instagram LLC. z siedzibą w USA;
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Twitter.com – przez Twitter Inc. z siedzibą w USA.

Aby poznać zasady korzystania z cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do Twojego urządzenia.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej naszego serwisu.